นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบาย การยกเลิก/คืนเงิน/คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ TheTalad.com เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล

ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 7 วัน (ดูด้านล่าง)

การสั่งซื้อซ้ำ
ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าซ้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของท่านเอง หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ/เครือข่าย กรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อซ้ำให้แก่ท่าน

การสั่งซื้อโดยฉ้อฉล
เรามีขั้นตอนที่จัดเตรียมไว้สำหรับตรวจหาสัญญาณการสั่งซื้อโดยฉ้อฉล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อฉล รวมทั้งสิทธิ์ในการปิดกั้นผู้ใช้/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจากการใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและขาย ทางเราจึงอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและความจริงแท้ของคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ขั้นตอนที่ระบุข้างต้นไม่เสร็จสิ้นภายใน 1 วันหลังจากที่ท่านสั่งซื้อ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติตามวิจารณญาณของทางเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านทราบ

การคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย
ท่านสามารถคืนสินค้าให้ทางเราได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวชำรุดหรือเสียหาย โดยต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับจากวันที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายแก่ทางเรา โดยในกรณีนี้ ท่านสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:
    1.สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายเป็นสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ของเรา (TheTalad.com)
    2.ต้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ โดยทางเราต้องได้รับเรื่องภายใน 6 เดือนนับจากวันที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
    3.ต้องส่งคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จ/ใบส่งของ
    4.สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายต้องอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยม (บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน)
    5.ต้องส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางเราตอบรับคำขอคืนสินค้า
    6.ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวชำรุดหรือเสียหายจริง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าใดๆ สำหรับสินค้าที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 6 ที่ระบุในข้างต้น

หลังจากตอบรับและยืนยันคำขอคืนสินค้าของท่านแล้ว ทางเราจะจัดเตรียมบริษัทขนส่ง [ภายนอก] ให้เดินทางไปรับสินค้านั้นๆ จากที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อนำสินค้าส่งคืนแก่ทางเรา ค่าขนส่งในการเดินทางไปรับสินค้าจะถูกหักจากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 6 ที่ระบุในข้างต้น

การส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง
หากสินค้าได้รับการจัดส่งไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนสินค้าแก่ทางเรา โดยท่านสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:
    1.สินค้าที่จัดส่งไม่ใช่สินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
    2.ต้องส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้องในสภาพยังไม่เปิดและไม่ผ่านการใช้งาน โดยที่บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน
    3.ต้องส่งคืนสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้องมายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางเราตอบรับคำขอคืนสินค้า
    4.ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าใดๆ สำหรับสินค้าที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 4 ที่ระบุในข้างต้น

หลังจากทางเราตอบรับและยืนยันคำขอคืนสินค้าของท่านแล้ว ทางเราจะจัดเตรียมบริษัทขนส่ง [ภายนอก] ให้เดินทางไปรับสินค้านั้นๆ จากที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อนำสินค้าส่งคืนแก่เรา ค่าขนส่งในการเดินทางไปรับสินค้าจะถูกหักจากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 4 ที่ระบุในข้างต้น

ข้อควรทราบเพิ่มเติม
สิทธิ์ในการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
    1.ท่านต้องดูแลสินค้าอย่างเหมาะสมที่สุด และส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมโดยไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายใดๆ
    2.ท่านตกลงที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่ท่านเลือกขอคืนเงิน ทางเราจะส่งคืนเงินตามจำนวนทั้งหมดที่ท่านได้ชำระไว้ โดยหักค่าขนส่งและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน
    3.ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภายใดๆ ที่เกิดกับสินค้าในระหว่างที่บริษัทขนส่งภายนอกเดินทางไปรับสินค้าหรือในระหว่างที่สินค้ากำลังเดินทาง
    4.ไม่รับคืนสินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์ สินค้าที่เน่าเสียได้ หรือสินค้าที่ได้รับผลกระทบด้านสุขอนามัยแล้ว
    5.ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้
    6.เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าสำหรับสินค้าส่งคืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เปิดเผยแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับ thetalad.com ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น

 

การรวบรวมการใช้และการแบ่งปันข้อมูล

เราเป็นเจ้าของข้อมูลที่รวบรวมบนไซต์นี้ แต่เพียงผู้เดียว เราสามารถเข้าถึง / รวบรวมข้อมูลที่คุณสมัครใจให้เราทางอีเมลหรือการติดต่อโดยตรงอื่น ๆ จากคุณเท่านั้น เราจะไม่ให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบกลับคุณเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณติดต่อเรา  และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกใด ๆ

เราอาจติดต่อคุณทางอีเมล์ในอนาคตเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

การเข้าถึงข้อมูลและการรักษาข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับรายชื่อติดต่อจากเราในอนาคตได้ตลอดเวลา คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมล์ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรา:

    ดูข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณถ้ามี

    เปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

    ให้เราลบข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

    แสดงความกังวลใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

 

 การลงทะเบียน

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนก่อน ในระหว่างการลงทะเบียนผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง (เช่นชื่อและที่อยู่อีเมล์) ข้อมูลนี้ใช้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / บริการบนเว็บไซต์ของเราที่คุณแสดงความสนใจ คุณอาจระบุข้อมูลประชากร (เช่นเพศหรืออายุ) เกี่ยวกับตัวคุณได้ตามต้องการ

 

การตรวจสอบข้อมูล

เว็บไซต์ของเราร้องขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเป็นครั้งคราว การเข้าร่วมในการตรวจสอบเหล่านี้ เป็นไปโดยสมัครใจและคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่และเปิดเผยข้อมูลนี้ ข้อมูลที่ร้องขออาจรวมถึงข้อมูลติดต่อ (เช่นชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่ง) และข้อมูลประชากร (เช่นรหัสไปรษณีย์ระดับอายุ) ข้อมูลติดต่อจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจของไซต์นี้

 

ความปลอดภัย

เราใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ  เมื่อคุณส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

ข้อมูลที่สำคัญนั้นจะถูกเข้ารหัสอย่างปลอดภัย คุณสามารถตรวจสอบได้โดยมองหาไอคอนแม่กุญแจในแถบที่อยู่และมองหา "https" ที่ด้านบนของที่อยู่ของเว็บไซต์

แม้ว่าเราจะใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญ แต่เราก็ปกป้องข้อมูลของคุณแบบออฟไลน์ด้วย เฉพาะพนักงานที่ต้องการข้อมูลในการทำงานบางอย่าง (เช่นการเรียกเก็บเงินหรือการบริการลูกค้า) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้  คอมพิวเตอร์ / เซิร์ฟเวอร์ที่เราจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย บัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ จะไม่ถูกจัดเก็บโดย thetalad

thetalad เป็นตลาดแบบเปิด  เราพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้อง หากเมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตเห็นรายชื่อที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อนำออก

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเว็บไซต์  TheTalad.com